Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

OBWIESZCZENIE o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.